Omsorgssentre

Enslige mindreårige asylsøkere (EMA)

Human Care har omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere i flere deler av Norge. Alle våre tiltak tar i mot barn under 15 år som har kommet til Norge uten omsorgspersoner.

Tjenestene våre baserer seg på nasjonale føringer på barnevernsområdet:

  • Vi differensierer målgrupper. Dette vil si at barn i omsorgssenter for eksempel ikke skal bo sammen med ungdommer i institusjon selv om Lov om barneverntjenester hjemler begge gruppers omsorgs- og behandlingstilbud.
  • Vi benytter kunnskapsbaserte metoder, som er knyttet til anerkjente faglige teorier, er målrettede og kan etterprøves.
  • Vi er opptatt av brukermedvirkning. De unges stemme skal høres i det daglige arbeidet og gjennom interne og eksterne brukerundersøkelser.
  • Vi har spesielt fokus på utdanning, god helse og meningsfull fritid.
  • Vi er opptatt av oppfølging og evaluering av behandlingseffekt i forhold til oppsatte mål. 
Søk jobb her
Kontakt oss