Institusjoner

Institusjoner

Våre Hjem fyller 20 år i 2015. Det er en 20 årig vandring i utvikling. Mye er lært, og mye er endret i løpet av disse 20 årene. Fra å være et lite lokalt ungdomshjem, til å bli en av Midt-Norges ledende barneverninstitusjoner med stort fokus på fag, behandling og utvikling.

Type virksomhet:

Barneverninstitusjon

Målgruppe, paragraf:

Målgruppen er ungdom i alderen 11-18 (20) år, begge kjønn, med behov for et tilrettelagt miljø, herunder:

  • Barn med fundamentale omsorgsbehov
  • Barn med lettere psykisk utviklingshemming
  • Barn med ulike atferds-/utviklingsdiagnoser, herunder relasjons- og tilknytningsproblemer, reaktiv tilknytningsforstyrrelse, ADHD med tilleggsproblematikk og non-verbale lærevansker.
  • Egosvake og dårlig integrerte barn som vanskelig tilpasser seg familien eller fosterhjem.
  • Enslige, mindreårige asylsøkere og flyktninger som har behov for omsorgsbase, samt behov for kvalifisering til samfunnet.

Særlig er vi rettet mot ungdom med alvorlige tilknytningsvansker og avvisningsproblematikk. Vi har bl.a. et miljøtiltak som er rettet spesielt inn mot å takle massiv avvisning og opposisjonelle uttrykk fra ungdommens side. Samtlige avdelinger har intern og ekstern veiledning på tilknytningsproblematikk og metoder knyttet til dette. Vi har både formell og praktisk kompetanse, samt erfaring i forhold til målgruppen.

Vi definerer å ha omsorgen for ungdom med ulike utviklingsforstyrrelser, som metodisk tilrettelegging av miljøet for å ivareta basale behov, fysiologiske behov, behandlingsbehov, behov for trivsel og behov for mestring og kompetanse. I tillegg søker vi å ivareta ungdommens behov for identitet og behov for å ivareta sin forhistorie.

Familie- og nettverksarbeid er et satsingsområde for 2008 og 2009, og vi har bl.a. ansatt egen familie- og nettverkskoordinator, samt utarbeidet et kompetanseprogram for personalgruppen.

Alle våre ungdommer skal ha et adekvat dagtilbud, fortrinnsvis skole, og vi satser på, og får til, et kvalifisert opplegg for våre ungdommer. Vi søker å være "tett på" våre ungdommer, og vi søker å forebygge uhensiktsmessig atferd ved å fremme prososial atferd, samt ha nødvendig kontroll og kontakt med nettverket.

Vår filosofi er at vi søker å fremme ønsket atferd ved å oppmuntre, tilrettelegge og belønne prososiale aktiviteter og ønsket atferd, og vårt metodiske arbeid og belønningssystemer er innrettet mot å oppnå dette.

§§ 4 – 4, 4 ledd, 4 – 6, 4 – 12., 4 – 24, 4 – 25 og 4 – 26.

Om oss:

Vi er en langsiktig omsorg- og behandlingsinstitusjon. Våre Hjem har tre avdelinger, hvorav 2 i Trondheim kommune og 1 i Klæbu kommune like utenfor Trondheim. Vi har til sammen 13 plasser, hvorav 3 av plassene er knyttet til selvstendighetstreningsleiligheter med fast personalbase.

Våre Hjem tar utgangspunkt i sosialpedagogisk forståelse og rammer i arbeidet vårt. I det ligger en forståelse og erkjennelse av at det finnes ingen enkel modell eller èn bestemt metode som alene forklarer virkeligheten eller avhjelper problemet. Den sosialpedagogiske forståelse og ramme befinner seg i overganger mellom sosiologi, pedagogikk og psykologi.

Vi er særlig innrettet, personalmessig, faglig, i form av veiledning og i form av tilrettelegging, til å håndtere og mestre barn og unge med:

  • ulike atferds-/utviklingsdiagnoser, herunder relasjons- og tilknytningsproblemer, reaktiv tilknytningsforstyrrelse og non-verbale lærevansker.
  • egosvake og dårlig integrerte barn som vanskelig tilpasser seg familien eller fosterhjem.

Metoder

Vi bruker anerkjente metoder i arbeidet, både i forhold til miljøterpeutisk arbeid og på metodesiden.

Våre Hjem har innført og praktiserer ART som metode i miljøarbeidet.

Vi har pr. dato 9 utdannede ART trenere, og vi har gjennomført ART grupper kontinuerlig de to siste årene.

ART er en validert opplæringsmetode i sosiale ferdigheter, sinnekontroll og moralsk resonnering. Metoden er utviklet av psykologene Arnold Goldstein, Barry Glick og John C. Gibbs, og brukes med gode resultater på barn og ungdom i USA og flere europeiske land.

ART er utviklet på bakgrunn av at aggresjon har mange årsaker, både indre og ytre. Noen barn og ungdom mangler ofte ferdigheter og erstatter disse med uhensiktsmessige eller aggressive handlinger. Noen er i tillegg impulsive og viser gjennom atferd at de ikke klarer å kontrollere sitt sinne. Den moralske resonnering som uttrykk er egosentrisk og konkret.

Metoden bygger på tre komponenter som hver for seg kan brukes selvstendig;

  • Sosial ferdighetstrening (Skillstreaming (SST))
  • Atferdskomponenten. Sinnekontrolltrening (Anger Control Training (SKT))
  • Emosjonelle komponenten. Moralsk resonneringstrening (Moral Reasoning Training (MRT))

Programmene kan hver for seg resultere i betydelig framgang med hensyn på redusert forekomst av aggresjon hos den enkelte. Men sammen vil programmene trolig gi en bedre og mer langvarig effekt.

Kriteriene for å vurdere deltakelse i et slikt program er svikt i sosiale ferdigheter, sinnekontroll og moralsk resonnering, manifistert ved gjentatt og vedvarende aggresjonsproblematikk – gjerne på flere arenaer.

Det er viktig å legge merke til at ART ikke bare handler om aggresjon, men vel så mye om ferdigheter i sosial samhandling med andre, og resonnering over egen atferd på godt og vondt.

Våre Hjem arbeider målrettet med å skape gode skoletiltak og dagtilbud til beboerne. Videre et nært og godt samarbeid med psykiatrien og helsevesenet for øvrig, og alle ungdommer hos oss har og skal ha et behandlingstilbud i det psykiske helsevern hvis behovene tilsier det.

Foruten behandling, vektlegger vi kvalifiseringsbegrepet, samt at ungdommene skal ha et område eller fritid som oppleves som meningsfylt og givende.

Selskap:

Våre Hjem AS
Org.nr. 980 399 699

Kontaktinformasjon:

Daglig leder:
Mariann Saasen Melandsø
Tlf. 906 02 966
Epost: mam@vaarehjem.no

Faglig leder:
Rune Midtgård
Tlf. 950 96 560
Epost: rmi@vaarehjem.no

Våre Hjem
Tlf. 73 95 40 70
Besøksadresse administrasjon:
Alfheimsvingen 17,
7027 Trondheim

Postadresse:
Postboks 2916 Sluppen
7438 Trondheim

Søk jobb her
Kontakt oss

Kontakt

Våre Hjem
Alfheimsvingen 17, 

7027 Trondheim