Human Care Barneverninstitusjoner

Botilbud/institusjon

Human Care har institusjonsavdelinger for barn og ungdom i sør-, øst-, vest- og midt- Norge. Våre avdelinger er godkjente for både omsorg og behandling, men målgruppene blandes ikke.

Tjej med hund

Vi tar i mot ungdom i enetiltak, og i bofellesskap der 2 til 9 ungdommer bor sammen. Våre ansatte bor sammen med ungdommene 3 til 4 dager i strekk, for deretter å være borte fra jobb i en uke. Dette skaper forutsigbarhet og trygghet for våre ungdommer.  

Alle våre botilbud er opptatt av å legge til rette for samarbeid med familie og nettverk, skole og utdanning, god helse og meningsfull fritid.

Tjenestene våre baserer seg på nasjonale føringer på barneverns-området:

  • Vi differensierer målgrupper. Dette vil si at ungdommer med svært ulike behov og utfordringer ikke skal bo sammen. Vi skiller mellom målgruppene omsorg, atferd – lav risiko, atferd – høy risiko og rus.
  • Vi benytter kunnskapsbaserte metoder, som er knyttet til anerkjente faglige teorier, er målrettede og kan etterprøves.
  • Vi er opptatt av brukermedvirkning. De unges stemme skal høres i det daglige arbeidet, og gjennom interne og eksterne brukerundersøkelser.
  • Vi har spesielt fokus på utdanning, god helse og meningsfull fritid.
  • Vi er opptatt av oppfølging og evaluering av behandlingseffekt i forhold til oppsatte mål. 
Søk jobb her
Kontakt oss

Kontakt

Jan André Hansen 
Direktør Barneverninstitusjoner
970 00 232
jan.andre.hansen@human-care.no

Kjøita 25
4630 Kristiansand

Kjeld Christian Fjeldvig
Leder Inntak Barneverninstitusjoner
952 79 549
kjeld.christian.fjeldvig@human-care.no

Kjøita 25
4630 Kristiansand