Kvalitet

Kvalitet

Alt vårt arbeid i Human Care skal sees i sammenheng med vår visjon om at alle har rett til et godt liv. Dette innebærer at vi hele tiden må utvikle og følge opp våre virksomheter.

Vår visjon er: Alle har rett til et godt liv. Ja, alle.

Våre hovedverdier er: Glede, engasjement og ansvar.

Vi vektlegger spesielt: Deltakelse, kvalitet og tydelige verdier, kompetanse, vekst og utvikling og endringsarbeid.

Målsetting: Å være en anerkjent og foretrukket aktør innen omsorgs- og behandlingstjenester for barn, unge og voksne i Norge. 

Hva er god kvalitet?

For oss er god kvalitet å sette brukerne våre i sentrum. Når vi er brukerorienterte, driver systematisk forbedringsarbeid, har fokus på sikkerhet, driver egenkontroll og arbeider for færrest mulige uønskede hendelser er vi på god vei til å oppfylle vår tanke om god kvalitet.

Godkjenning og etterfølgende kontroll

Det er Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) som har godkjent alle våre avdelinger. Bufetat har også årlig kvalitetskontroll av alle våre avdelinger.

Vilkår for godkjenning og kontroll gjøres i samsvar med hva som står i Lov om barneverntjenester, Forskrift om godkjenning av private og kommunale institusjoner og Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner. 

Ungdommenes rettigheter

For at våre ungdommer skal oppleve å ha et bra liv hos oss, mener vi det er viktig at de blir hørt og forstått, at deres rettigheter ivaretas og at de opplever mening i sin hverdag. Vi er opptatt av at ungdommene får et tilpasset skoletilbud eller dagtilbud, at de kan gjøre ønskede og meningsfulle aktiviteter etter skoletid eller arbeid, at deres psykiske og fysiske helse ivaretas og at de opplever medvirkning. 

Ansatte

Våre ansatte er våre viktigste kvalitetsbærere. Vi legger til rette for god kvalitet blant annet gjennom opplæring og veiledning, samt gjennom medarbeidersamtaler og spørreundersøkelser. Samt opplæring og refleksjon rundt lovverk og prosedyrer. Vi gjennomfører også risikovurderinger og har beredskapsplaner både lokalt og sentralt. 

Våre ansatte bidrar til høy kvalitet både ved å gi omsorg og behandling til våre ungdommer, og også ved å dele sine synspunkter under ulike personalmøter, i medarbeidersamtaler, i spørreundersøkelser og via avviksrapporteringer.

Internkontroll

Vår internkontroll foregår i hovedsak på fire nivåer:

  • Vi beskriver hva vi skal gjøre i institusjonsplaner, prosedyrer og håndbøker.
  • Alle våre ansatte intervjues, leverer politiattest og skriver under taushetsplikterklæring, samt får opplæring og veiledning.
  • Alle nyansatte gjennomgår et opplæringsprogram, og får systematisk veiledning og opplæring videre i sitt ansettelsesforhold hos oss.
  • Vi risikovurderer arbeidet i avdelingene.
Søk jobb her
Kontakt oss

Kontakt

Jan André Hansen 
Direktør Barneverninstitusjoner
970 00 232
jan.andre.hansen@human-care.no

Kjøita 25
4630 Kristiansand

Kjeld Christian Fjeldvig
Leder Inntak Barneverninstitusjoner
952 79 549
kjeld.christian.fjeldvig@human-care.no

Kjøita 25
4630 Kristiansand