Målgruppe

Målgruppe

Human Care jobber mot en rekke ulike målgrupper:

Omsorg

Målgruppen omsorg er en sammensatt gruppe. Felles for disse ungdommene er at de plasseres i henhold til Lov om barneverntjenester |paragraf 4-12 eller 4-4,4 ledd. Det vil si at omsorgen overtas, eller at de trenger et hjelpetiltak utenfor hjemmet en periode. Mange av dem vil ha opplevd omsorgssvikt og traumer før plassering. De kan ha ulike psykiske vansker, sosiale tilpasningsvansker, tilknytningsvansker og/eller nedsatt funksjonsevne. Felles for dem er også at det er vurdert at de vil kunne nyttiggjøre seg et institusjonstilbud for en periode. Målet for de aller fleste er at de enten skal flytte hjem, etableres i fosterhjem/familiehjem eller i egen bolig etter oppholdet i institusjon.

Atferdsplasseringer

Målgruppen ungdom med atferdsproblemer kjennetegnes ved at ungdommen har utviklet et atferdsuttrykk som skaper problemer for ungdommen selv, familie, skole osv. Det kan dreie seg om ungdom som er voldelig eller aggressiv, som har problemer på skolen, som ruser seg, eller som har venner som har uheldig innflytelse på dem. Det har ofte vært forsøkt mindre inngripende hjelp før ungdommen plasseres i institusjon.

Målgruppen deles i to – ungdom med lav risiko for videre negativ utvikling og ungdom med lav risiko for videre negativ utvikling.

Ungdom med sammensatt problematikk

Denne målgruppen beskriver ungdom med flere typer utfordringer. De kan ha både atferdsproblemer og psykiske vansker eller generelle lærevansker sammen med andre diagnoser. Dette gjør at de vil trenge et tilbud som tilrettelegges spesielt, samt at institusjonen som tar imot har nødvendig kompetanse.

Ungdom med alvorlige rusproblemer

Målgruppen omfatter ungdom som har utviklet avhengighet til rusmidler, alvorlig og vedvarende over tid. En ungdom som blir plassert i en slik institusjon kan også ha andre former for atferdsvansker, for eksempel kriminalitet. Hovedfokus ved institusjonsoppholdet er likevel å behandle rusavhengigheten.

Ungdom med behov for akutt plassering

Barn eller ungdom som står uten omsorg eller er i fare for å bli skadet i sitt eget hjem, kan plasseres akutt i et beredskapshjem eller i en akuttinstitusjon.

Søk jobb her
Kontakt oss

Kontakt

Jan André Hansen 
Direktør Barneverninstitusjoner
970 00 232
jan.andre.hansen@human-care.no

Kjøita 25
4630 Kristiansand

Kjeld Christian Fjeldvig
Leder Inntak Barneverninstitusjoner
952 79 549
kjeld.christian.fjeldvig@human-care.no

Kjøita 25
4630 Kristiansand