Kvalitet

Kvalitet

For å kunne fylle målet om å være en anerkjent og foretrukket aktør innen omsorgs- og behandlingstjenester for barn, ungdom og voksne i Norge, setter vi kvalitet i alle ledd i vår organisasjon meget høyt.

Penna som skriver på papper

Vi er en lærende organisasjon. Vi har fokus på kvalitet og kunnskapsutvikling for å kunne drive, og videreutvikle, vår drift. Vi har flere ansatte som er dedikert til kvalitetsarbeid i organisasjonen.

Vårt kvalitetsarbeid kjennetegnes ved at:

  • Vi benytter anerkjente teorier, tilnærminger og metoder.
  • Vi setter oss inn i relevant og vitenskapelig kunnskap via forskningsrapporter, kunnskapsoppsummeringer, brukerevalueringer og lignende fra aktuelle direktorater og departementer spesielt, og evidensbasert kunnskap generelt. 
  • Vi implementerer aktuell kunnskap i vår organisasjon.
  • Vi driver opplæring og gir veiledning til alle våre ansatte både internt og eksternt.
  • Vi legger til rette for godt arbeidsklima blant annet gjennom selvledelse, tilstedeværende ledelse, medarbeidersamtaler og medarbeiderundersøkelser.
  • Vi gjennomfører interne brukerundersøkelser, og vi bruker svarene vi får aktivt i vårt utviklingsarbeid.
  • Vi risikovurderer vårt arbeid og har gode beredskapsplaner.
  • Vi har fokus på avvikshåndtering både gjennom opplæring av ansatte, raske tilbakemeldinger fra ansvarlig ledelse og endringsvilje for å kunne unngå fremtidige avvik.
  • Vi driver systematisk internkontroll av alt vårt arbeid.
  • Vi legger til rette for, og deltar aktivt i kontroll og tilsyn utenfra.
Søk jobb her
Kontakt oss