Tiltaksgruppen AS

Tiltaksgruppen ble opprettet 1993 og ble en del av Humana AB 1. september 2014. Vi har solid faglig kompetanse og årelang praksis fra arbeid med ungdommer fra det offentlige barnevern, både i første- og andre linjetjenesten.

Tiltaksgruppen

Tiltaksgruppen er representert i tre regioner:

  • Region Sørlandet (Aust-Agder): 3 avdelinger, et omsrorgssenter og familiehjem.
  • Region Rogaland: 2 avdelinger, 12 hybler og  familiehjem.
  • Region Hordaland: Familiehjem.

Tiltaksgruppens ulike tiltak: 

  • Plassering i familiehjem
  • Plassering i en av Tiltaksgruppens institusjoner
  • Plassering i egen spesialisert institusjon for traumebehandling
  • Plassering i ettervern / hybeltrening
  • Omsorgssentre for enslige, mindreårige asylsøkere

Målgruppe

Tiltaksgruppens kunnskap er spesielt knyttet til unge med omfattende og sammensatt problematikk. Vi har beredskap og kompetanse til å etablere langvarige, såvel som kortvarige omsorgstiltak, krisetiltak samt akutt og utredningstiltak.

Tiltaksgruppen er godkjent for og tar imot ungdom med plasseringsvedtak etter barnevernloven § 4-4, § 4-6, § 4-12, § 4-24, § 4-25, § 4-26.

Ungdom med traumer, omsorgssvikt, relasjonsskader, aggresjonsproblematikk, voldelig atferd og psykiske lidelser er innenfor vår målgruppe. Vi har også kompetanse på minoritetsplasseringer.

Tiltaksgruppen tar ikke imot de tyngste rusmisbrukerne.

Traumebevisst omsorg

Traumebevisst omsorg tar utgangspunkt i hvordan krenkelser og psykologiske traumer påvirker barns utvikling og fungering. Avhengig av type, alvorlighetsgrad, varighet og tidspunkt, vil slike utviklingstraumer påvirke alle forhold ved et barns utvikling; biologisk, emosjonelt, kognitivt og sosialt.

Tiltaksgruppen har fokus på at en meget stor andel av ungdommene som plasseres hos oss, både innfor målgruppe atferd og målgruppe omsorg, bærer med seg ulike traumer som kan påvirke den psykologiske utviklingen og gi psykiske lidelser, lærevansker, atferdsvansker, dårlig selvbilde og vansker med å fungere i relasjoner med andre. Dette er barn som lever med en grunnleggende og vedvarende smerte. En smerte som tar ulike form og utrykkes på mange ulike måter. Ett annet sentralt mål for oss er således at alle traumatiserte barn skal bli sett, forstått og anerkjent på bakgrunn av hva de har opplevd, - uavhengig av hvordan smerten deres uttrykkes.

Tiltaksgruppen har siden november 2011 gjennomgått omfattende opplæring i nyere traumeteori og metoder knyttet til faget.

Familiehjem

Familiehjem vil være egnede familier som tar imot en ungdom for kortere eller lengre plassering. Familiehjemmene organiseres i Ringer med faste ringsamlinger der den geografiske nærhet er avgjørende for sammensetning av ringene. Ringene har regelmessige samlinger, der erfaringer utveksles og ny kunnskap deles.

Tobasehjem

Vi opererer også med begrepet Tobasehjem, dette er hjem som er knyttet til et av våre fire bofellesskap. Disse hjemmene er beregnet på ungdommer som trenger å ha bofellesskapet "i ryggen" og kan få ekstra forsterkninger og avlastning gjennom denne tilknytningen.

Bofellesskap

Bofellesskapet er organisert som et levefellesskap med plass til inntil fem ungdommer. Bofellesskapet legger stor vekt på individualiserte tiltak gjennom utvikling av individuelle målsettinger og tiltaksplaner for ungdommene. En overordnet målsetting for ungdommene ved bofellesskapet er at de under oppholdet skal kvalifisere seg til videre langsiktig bedret fungering, for eksempel familiehjem eller hybel.

Ettervern

Hybelringen sitt tilbud til ungdom mellom 16 og 23 år i Rogaland tilbyr fortløpende plasser.

Vårt motto er: "hjelp til selvhjelp".

Vår målsetting er at etter at hver enkelt ungdom er ferdig hos oss, skal de være i stand til å leve et selvstendig voksenliv i tråd med de forventningene samfunnet har. Vi jobber målrettet for å gi dem troen på at de klarer dette i løpet av perioden hos oss.

Søk jobb her
Kontakt oss

Kontakt

Lene Eilertsen
Regionleder Vestlandet
981 20 067
lene.eilertsen@human-care.no

Hesthaugveien 24
5119 Ulset

Kirsten Sunde Haga
Regionleder Rogaland
470 11 891
kirsten.sunde.haga@human-care.no

Gravarsveien 7
4307 Sandnes

Terje Smevold
Regionleder Sørlandet
913 40 669 
terje.smevold@human-care.no

Setedalsveien 435
4690 Mosby