Birkelund Barnevernsenter AS

Birkelund Barnevernsenter er et privat barneverntiltak med base på Eidsvoll i Akershus. Siden 2005 har senteret tilbudt tilpassede behandlings- og oppfølgingstiltak for barn og ungdom etter Lov om barneverntjenester.

Birkelund Barnvernsenter har en stor avdeling med plass til inntil 9 ungdommer, en liten avdeling med inntil 4 plasser og et omsrogssenter for enslige, mindreårige asylsøkere med 8 plasser.

Birkelund Barenvernsenter utvikler sine tjenester etter menneskers behov og samfunnets uttalte målsetting for hjelp og omsorg. Vi drives av viljen til å gi våre brukere økt livskvalitet og en god hverdag. Gjennom vår virksomhet vil vi skape forutsetninger for våre brukere slik at de kan realisere sine drømmer og muligheter. Målet er at våre brukere skal kunne leve et meningsfylt og verdig liv.

Målgruppe

Vi tar imot ungdom i alderen 13 – 18 år. Institusjonens hovedmålgruppe er ungdom som faller inn under paragrafene 4-24, 4-25 og 4-26 i Lov om barneverntjenester. Det henvises her til "alvorlige atferdsvansker" vist ved "alvorlig eller gjentatt kriminalitet", "vedvarende misbruk av rusmidler" eller "på annen måte". Med dette menes blant annet volds – eller sedelighetsforbrytelse av alvorlig karakter, serier av tyverier eller hærverk, noen ganger sammen med rusmisbruk, mer alvorlig og omfattende misbruk i omfang og tid og annen form for utpreget normløs adferd.

Vi har følgende tilbud:

 • Behandling og omsorg i institusjon 
 • Kartlegging og utredning
 • Akuttbehandling og avrusing
 • Ettervernstilbud/oppfølging og familiehjem

Vi har særlig kompetanse i forhold til:

 • Ungdom med alvorlige atferdsvansker – lav og høy risiko
 • Ungdom med rusproblemer
 • Ungdom med sammensatte problemer

Slik arbeider vi:

 • Vi tilstreber raske og gode forvern – rett tiltak til rett tid er avgjørende.
 • Vi tilbyr ansatte i medleverturnus og god bemanningstetthet.
 • Vi tilbyr tiltak tilpasset den enkelte ungdoms utfordringer og behov.
 • Vi arbeider løsningsfokusert innenfor trygge og tydelige rammer.
 • Vi oppfordrer våre ungdommer til å delta aktivt i eget utviklings- og endringsarbeid.
 • Vi vektlegger arbeid med familie og nettverk, og ser ungdommens utvikling i et helhetsperspektiv.
 • Vi har stort fokus på skole/ utdanning/ dagaktivitet, meningsfull fritid og helseoppfølging for våre ungdommer.
 • Vi arbeider mye med kunst, kultur og friluftsliv.
 • Vi følger opp ansatte med opplæring og veiledning.
Søk jobb her
Kontakt oss

Kontakt

Armend Mehaj
Institusjonsleder
639 54 970
armend.mehaj@human-care.no

Birkelundsvegen 3
2072 Dal