Løft AS

Løft AS ble stiftet i år 2000 og har hovedkontor i Tønsberg. Løft har vært en del av Humana AB siden januar 2014. Vi tilbyr tjenester til barn, ungdom og familier som er i en vanskelig fase i livet. Tilnærmingen er løsningsfokusert og tilpasset den enkeltes behov.

Loeft

 

Løft AS tilbyr tjenester innen barneverninstitusjoner for ungdom, omsorgssentre for enslige, mindreårige asylsøkere, familiehjem og fosterhjem, og hjelpetiltak.

Løft har særlig kompetanse i forhold til:

  • Omsorg
  • Psykiske vansker
  • Nevrobiologiske utviklingsforstyrrelser
  • Atferdsvansker/samspillsvansker/antisosial atferd
  • Løft benytter EuroADAD i sitt inntaks- og evalueringsarbeid.
  • Løft differensierer målgrupper i tråd med nasjonale, faglige føringer.

Løft har fem boliger I Vestfold med tilbud om behandling og omsorg til unge mellom 13 og 18 år.

Løfts primære målgruppe er ungdom med sammensatte atferds- og samspillvansker. Det kan være ungdom som har problemer med sosial fungering i forhold til familie, venner, skole/arbeid og nærmiljø for øvrig. Rusproblematikk, psykiske problemer og dysfunksjoner som for eksempel ADHD, kan være elementer i atferds- og samspillvanskene og faller innunder Løfts målgruppe.

Vi tar i mot ungdommen med vedtak etter barnevernlovens § 4-4, femte ledd, § 4-12, § 4-24, § 4-25, § 4-26 og § 4-6.

Det bor fire til fem ungdommer i hver bolig. Husene er store og romslige med god plass til aktiviteter, og alle får sitt eget soverom. Personalet jobber i team med to til tre personer i døgnturnus. Vi kan også skreddersy tiltak i samarbeid med kommune og BUFetat.

Et opphold på institusjon i Løft baserer seg på trygge rammer, forutsigbarhet, mestring og utvikling. Dagtilbud i form av skole eller jobb, god døgnrytme, sunn og næringsrik mat, fritidsaktiviteter og sosialt samvær er basiselementer. I tillegg kommer mer terapeutisk arbeid i form av ungdomsmøter, Løft-samtaler og planleggingsarbeid. Vi tilbyr også samtaler med psykolog eller psykiater.

Samarbeid med familie og nettverk er en viktig del av å være på en avdeling i Løft. Vi avtaler med den enkelte familie hvor tett samarbeidet skal være. Familien er en viktig ressurs Løft trenger for å kunne gi ungdommene et godt tilbud. Vi tilbyr også familieveiledning og støtte for familier som er i en vanskelig livsfase.

Hjelpetiltak

Oppfølging av ungdom på egen hybel:

Målgruppa er ungdom som har vært på institusjon, i fosterhjem eller som kommer direkte fra biologisk hjem. Iinnholdet i tiltaket lages i samarbeid med ungdommen, barneverntjenesten og eventuelt foresatte, og gjennomføres av Løft etter avtale. Den direkte arbeidet med ungdommen kan variere fra et par timer i uken til full tilstedeværelse på døgnbasis.

Nettverksmøter:

Vi har metoder og kompetanse til å gjennomføre større løsningsfokuserte møter. Vi kan gjennomføre slike møter med for eksempel familie, slekt og venner av en person i krise.

Løft tilbyr også hjelp og støtte for foreldre og barn i eget hjem.

LØFT- kurs og opplæring i metoden:

Kursene skreddersys etter behov. Vi gjennomfører kurs for opp til 100 personer. Aktuelle kunder kan være skoler, barnehager, bedrifter og personal som arbeider med mennesker.

Vi tilbyr også grupper av deltakere som trenger å arbeide med seg selv, kurs der vi benytter LØFT-metoden med deltagerne. Her kan gruppene være opp til 20 personer.

Familiehjem

Løft har gjennom mange år tilbudt familiehjem og beredskapshjem til barn og ungdommer. Vi har knyttet til oss mange dyktige og erfarne familiehjem som kan gi god omsorg i trygge rammer. Noen av hjemmene egner seg best til rene omsorgsplasseringer, mens andre kan påta seg mer krevende miljøterapeutiske oppgaver i hjemmet. I de aller fleste tilfeller er en av de voksne hjemme på full tid i begynnelsen av plasseringen, eventuelt gjennom hele plasseringsperioden.

Våre familie- og beredskapshjem er sikret tett og god oppfølging av våre teamledere. Disse har alle relevant kompetanse og mye erfaring fra arbeid med barn, ungdommer og familier. Teamleder er tilgjengelig for hjemmet 24 timer i døgnet, og har i tillegg en koordinerende funksjon gjennom kontakt med ulike samarbeidspartnere som barneverntjeneste, skole og barnets/ungdommens familie.

Løft har sertifiserte COS-P trenere (Circle of –security – Parenting). Dette er noe vi implementerer i vårt arbeid med familiehjem og som et tilbud til biologiske familier for barn og ungdom som er tilknyttet vår organisasjon. Vi tilbyr også programmet til eksterne samarbeidspartnere.

COS er et foreldreveiledningsprogram som bygger på kunnskap og forskning om tilknytningens betydning. Ved bruk av filmsnutter som viser samspill mellom foreldre og barn, samt deling og refleksjon i gruppe, jobbes det med å bli bevisst barnets behov og å reflektere om seg selv som omsorgsperson. Gjennom dette arbeidet får man også hjelp til å takle egne reaksjoner /egen frustrasjon når barnet oppfører seg utfordrende. En viktig holdning i COS-P er at foreldre skal være «større, sterkere, klokere og god». Her er den følelsesmessige og reflekterende delen av foreldrepraksisen viktigere enn kunnskapen om teknikker for å takle barns atferd.

Kurset går over 8 uker (tre timer en gang pr. uke) og ledes av sertifiserte COS-P kursholdere.

Søk jobb her
Kontakt oss

Kontakt

Ingunn Thorsen
Institusjonsleder
468 14 975
ingunn.thorsen@human-care.no

Kilengaten 1
3117 Tønsberg