Tiltak for ungdom – Agder AS

Tiltak for ungdom – Agder AS ble en del av Humana AB 1. september 2014.

TUA - en av institusjonerna

TUA er registrert i tre regioner:

 • Region sør (Aust-Agder og Vest-Agder): 15 avdelinger, 2 hybler og  familiehjem og et omsorgssenter.
 • Region øst (Asker og Bærum): 5 avdelinger, 3 hybler.
 • Region vest (Rogaland): 13 avdelinger og 2 hybler og et omsorgssenter.

Erfaring og kunnskap om målgruppen gjør at vi i dag i hovedsak legger til rette for små tiltak. Den enkelte enhet er godkjent for å ta i mot fra 1 til 4 ungdommer.

Målgruppe

TUA sin målgruppe er ungdom med behov for behandling i institusjon og med plasseringsvedtak etter barnevernloven. Institusjonen er godkjent for og tar imot ungdom med plasseringsvedtak etter barnevernloven § 4-4, § 4-6, § 4-12, § 4-24, § 4-25, § 4-26.

Ungdom kan etter individuell vurdering gjennomføre § 12 soning. Ungdom i alderen 13 til 20 år, både jenter og gutter med alvorlige atferdforstyrrelser, kriminalitet av ulik karakter, misbruk av rusmidler, omsorgssvikt, relasjonsskader, aggresjonsproblematikk, voldelig atferd og psykiske lidelser er innenfor vår målgruppe.

Mange av ungdommene som plasseres i TUA har sammensatt problematikk. Våre enheter er små og oversiktlige tiltak med kontinuitet blant de ansatte. Vi klarer derfor å tilpasse tiltakene individuelt og utforme dem etter ungdommens behov. Vi representerer tett oppfølging, rammer, struktur og trygge omgivelser - elementer som er avgjørende for å lykkes med denne målgruppen.

TUA er kjent for å ta i mot de mest krevende ungdommene i denne målgruppen. TUA tar ikke imot de tyngste rusmisbrukerne.

Metoder

 • Traumebevisst omsorg (TBO).
 • Sosial læringsteori.
 • Kognitiv atferdstilnærming.
 • ART / KISS.
 • Humanistisk menneskesyn, preget av styrkefokus og en langsiktig tilnærming.

ART/KISS

Da metoden er basert på grupper har TUA utviklet individuelle treningsprogrammer for våre ungdommer basert på ART. Dette skyldes primært at vi har lite tilgang på prososiale ungdom som ART programmet er avhengig av å ha i gruppene. Videre ønsker vi å ta de forskningsmiljøene som sterkt fraråder å samle ungdom med atferdvansker i behandlingsøyemed på alvor – Patterson m. Fl. I samarbeid med Endringspatruljen har TUA utviklet et eget KISS- hefte (Kurs i sinnemestring og sosiale ferdigheter) for enetiltak som innehar de samme komponentene som tradisjonell ART.

Hva vil vi?

 • Være løsningsfokusert framfor problemfokusert.
 • Kunne se mulighetene framfor hindringene.
 • Fremme aktivitet framfor passitivitet.
 • Ha få, men tydelige grenser.
 • Skape mestringsopplevelser.
 • Gi omsorg og holde ut.
 • Skape muligheter for endring og utvikling.
 • Gi rett tilbud til rett tid.
Søk jobb her
Kontakt oss

Kontakt

Kjeld Christian Fjeldvig
Institusjonsleder, TUA Sør
952 79 549
kjeld.christian.fjeldvig@human-care.no

Kjøita 25
4630 Kristiansand

Kirsten Sunde Haga
Institusjonsleder, TUA Vest
470 11891
kirsten.sunde.haga@human-care.no

Gravarsveien 7
4307 Sandnes 

Armend Mehaj
Institusjonsleder, TUA Øst 
639 54 970
armend.mehaj@human-care.no

Strandveien 35
1366 Lysaker